business catalog article new catalog business opportunities finance catalog deposites money catalog making art loan catalog deposits making catalog your home good income catalog outcome issue medicine catalog drugs market catalog money trends self catalog roof repairing market catalog online secure catalog skin tools wedding catalog jewellery newspaper catalog for magazine geo catalog places business catalog design Car catalog and Jips production catalog business ladies catalog cosmetics sector sport catalog and fat burn vat catalog insurance price fitness catalog catalog furniture catalog at home which catalog insurance firms new catalog devoloping technology healthy catalog nutrition dress catalog up company catalog income insurance catalog and life dream catalog home create catalog new business individual catalog loan form cooking catalog ingredients which catalog firms is good choosing catalog most efficient business comment catalog on goods technology catalog business secret catalog of business company catalog redirects credits catalog in business guide catalog for business cheap catalog insurance tips selling catalog abroad protein catalog diets improve catalog your home security catalog importance

September 2011 Archives

Imagina, simplement imagina.

| No Comments | No TrackBacks
Imagina que alguna persona meravellosa et regala un poble, res, quatre cases mig enrunades, amb un accés acceptable,... O bé et regala un terreny enmig d'una vall on pots fer el que vulgues. O el que t'imagines.

En qualsevol de aquests casos, que faries? com viuries? de que? com l'organitzaries, si vols organitzar-lo? quins serveis hi haurien, llum, aigua corrent,...? com ho subministrarie?

De tot això parlarem, filosofarem o debatrem si vosaltres voleu.

Però sobretot recordeu que aquest poble és ÚTOPIC.

Gràcies

About this Archive

This page is an archive of entries from September 2011 listed from newest to oldest.

October 2011 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

Powered by Movable Type 4.23-en