September 2011 Archives

Imagina, simplement imagina.

| No Comments | No TrackBacks
Imagina que alguna persona meravellosa et regala un poble, res, quatre cases mig enrunades, amb un accés acceptable,... O bé et regala un terreny enmig d'una vall on pots fer el que vulgues. O el que t'imagines.

En qualsevol de aquests casos, que faries? com viuries? de que? com l'organitzaries, si vols organitzar-lo? quins serveis hi haurien, llum, aigua corrent,...? com ho subministrarie?

De tot això parlarem, filosofarem o debatrem si vosaltres voleu.

Però sobretot recordeu que aquest poble és ÚTOPIC.

Gràcies

About this Archive

This page is an archive of entries from September 2011 listed from newest to oldest.

October 2011 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

Powered by Movable Type 4.23-en