Imagina, simplement imagina.

| No Comments | No TrackBacks
Imagina que alguna persona meravellosa et regala un poble, res, quatre cases mig enrunades, amb un accés acceptable,... O bé et regala un terreny enmig d'una vall on pots fer el que vulgues. O el que t'imagines.

En qualsevol de aquests casos, que faries? com viuries? de que? com l'organitzaries, si vols organitzar-lo? quins serveis hi haurien, llum, aigua corrent,...? com ho subministrarie?

De tot això parlarem, filosofarem o debatrem si vosaltres voleu.

Però sobretot recordeu que aquest poble és ÚTOPIC.

Gràcies

No TrackBacks

TrackBack URL: http://unpoblediferent.zonalibre.org/cgi-bin/mt-tb.cgi/26032

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Willy Bigot published on September 10, 2011 10:08 PM.

És el començament d'una nova democràcia local? is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

Powered by Movable Type 4.23-en