És el començament d'una nova democràcia local?

| No Comments | No TrackBacks
Ahir vaig llegir al Segre (diari de les terres de Lleida) una noticia que em va donar un poc d'alegria. No l'he pogut afegir perquè s'ha de pagar, clar.Però la noticia deia alguna cosa semblant a esta:

"L'ajuntament d'Esterri de Cardós donarà veu i vot a tots els veïns als plens del consistori"

És curios, no?
Donçs resulta que aquest ajuntament, format per 69 persones distribuïts en quatre nuclis de població, va viure un cas molt peculiar en les passades el·leccions municipals: van tenir un EMPAT a 26 vots els dos partits que es presentaven, i per decissió de la junta electoral es va otorgar l'alcaldia a un dels dos partits (segons uns criteris de la llei electoral). Total que els tres regidors que té aquest poble han estat repartits en 2 i 1, i açò ha provocat que l'alcaldessa haja decidit otorgar veu i vot als ciutadans del poble en cas que no s'arribe a un consens entre els tres concejals.

Toma ja!!!!!!!

Si pareix que les coses començen a canviar, per on realment han de fer-ho (sota el meu punt de vista) als governs locals.

Ara sols falta que la població assumeixca aquesta responsabilitat i participe en les decissions del seu poble, ells que poden. I que altres ajuntaments segueixquen l'exemple.

Salut i il·lusions.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://unpoblediferent.zonalibre.org/cgi-bin/mt-tb.cgi/26432

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Willy Bigot published on October 10, 2011 7:48 PM.

Imagina, simplement imagina. was the previous entry in this blog.

Amb diners i il·lusió, torrons. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

Powered by Movable Type 4.23-en